Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme Uzaktan öğretimle yürütülen derslerde sonuç görmeye yönelik ölçme değerlendirme etkinliklerinin yanı sıra süreç odaklı ölçme değerlendirme etkinlikleri de kullanılabilir. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak DBS ve/veya sınavın yapıldığı dijital ortamlar tarafından sağlanan güvenlik imkânları azami ölçüde uygulanmalıdır. DBS aracılığıyla eşzamanlı ve eşzamansız olarak yapılan ödev, tartışma, proje, alıştırma, kısa sınav ile kanıtlanabilecek türden DBS’deki öğrenci hareketleri (ör. bir öğrencinin DBS’ye deki derse ait etkinleri takip edip etmediği, yüklenen bir videoyu izleyip izlemediği, izlediyse ne kadar süre ile izlediği vb.) ölçme değerlendirme süreçlerinde göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin etkinliklerden alacakları puanlar ile yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak sınav puanlarıyla birlikte geçme notuna dâhil edilebilir. Ancak ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve puanlama şekli ders izlencesinde açıkça belirtilerek öğrencilere dönem başında bildirilmelidir. Dezavantajlı grup (engelli, yabancı uyruklu vb.) olarak nitelendirilen öğrencilerin derslere ve sınavlara erişimlerinin sağlanabilmesi ve dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler dersi veren öğretim elemanı tarafından alınmalıdır.

Ölçme değerlendirme süreçlerinde aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulacaktır.

a. Uzaktan öğretimle yürütülen derslerde sonuç görmeye yönelik ölçme değerlendirme etkinliklerinin yanı sıra süreç odaklı ölçme değerlendirme etkinlikleri de kullanılabilir. Süreç odaklı ölçme değerlendirme uygulamalarında öğretim elemanları tarafından performans ödevlerinin öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığının izlenmesi ve dönüt verilmesi gerekir.

b. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak DBS ve/veya sınavın yapıldığı dijital ortamlar tarafından sağlanan güvenlik imkânları azami ölçüde uygulanmalıdır.

c. DBS aracılığıyla eşzamanlı ve eşzamansız olarak yapılan ödev, tartışma, proje, alıştırma, kısa sınav ile kanıtlanabilecek türden DBS’deki öğrenci hareketleri (ör. bir öğrencinin DBS’deki derse ait etkinleri takip edip etmediği, yüklenen bir videoyu izleyip izlemediği, izlediyse ne kadar süre ile izlediği vb.) ölçme değerlendirme süreçlerinde göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin etkinliklerden alacakları puanlar ile yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak sınav puanlarıyla birlikte geçme notuna dâhil edilebilir. Ancak ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve puanlama şekli ders izlencesinde açıkça belirtilerek öğrencilere dönem başında bildirilmelidir.

d. Dezavantajlı grup (engelli, yabancı uyruklu vb.) olarak nitelendirilen öğrencilerin derslere ve sınavlara erişimlerinin sağlanabilmesi ve dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler dersi veren öğretim elemanı tarafından alınmalıdır.

 

Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak Üniversite yetkili kurulları tarafından belirlenecek olan “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda” yürütülecektir.

Ara (vize) sınavları ile ilgili olarak Üniversitemiz Senatosunu tarafından alınan karar aşağıya çıkartılmıştır. 

Senato Kararı (23.03.2020_5 / 41) :

Ara (vize) sınavlar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında ifade edilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda” olmak üzere;

a) Derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütüleceği hususu göz önünde bulundurularak, ilgili öğretim elemanlarının Ders Bilgi Sisteminde (DBS) yapacakları, ödev, tartışma, alıştırma, kısa süreli (quiz) sınav ve benzeri etkinliklerden öğrencilerin alacakları toplam puan, vize sınavı notu olarak değerlendirilecektir.

b) İsteyen öğretim elemanları tarafından bu maddenin (a) fıkrasında ifade edilen uygulamalara ilaveten online (çevrimiçi) ara (vize) sınavı yapılabilecektir.

c) Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen kapsam ve koşullarda belirlenecek olan ara (vize) sınav notunun dersin ham başarı notuna katkısı tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda %30 olarak uygulanacaktır.

Yarıyıl sonu (final) ile bütünleme sınavları ile ilgili olarak Üniversitemiz Senatosunu tarafından alınan karar aşağıya çıkartılmıştır. 

Senato Kararı (29.05.2020_12 / 80) :

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2020 tarih ve E.31978 sayılı yazısında önerilen “Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri” kapsamında olmak üzere Üniversitemizde yapılacak olan 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların ekte yer alan ilkelere bağlı olarak yapılmasına,